Narodila sa v Bojniciach, žila v Prievidzi žije v obci Dekýš (Banskej Štiavnici). Študovala na Stredná priemyselná škola stavebná odbor: pozemné staviteľstvo a následne Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor Architektúra v pamiatkovom prostredí.

Pracovala ako odborno – metodický pracovník Pamiatkového úrad Slovenskej republiky Bratislava, pracovisko KPÚ Banská Bystrica, s náplňou práce: Metodika ochrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, chránených území – pamiatkových rezervácií, zón ochranných pásiem. Odborno – výskumná činnosť, publikačná činnosť. Následne bola vedúcou Galérie Jozefa Kollára (Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica)

V spoločnosti sa venuje obsahu, vydavateľstvu a vzdelávaniu.

 Publikačná činnosť (výber):
• Románska rotunda v Baďani, Pamiatky a múzeá 1993
• Kultúrne dedičstvo Štiavnických Baní, Zborník SBM 1994,
• Architektonické a urbanistické hodnoty Banskej Štiavnice, in: M.Lichner a kol., Banská Štiavnica, Svedectvo času, Štúdio Harmony, Banská Bystrica, 2002
• Banská Štiavnica, kultúrno – historické hodnoty sídla, PÚ Bratislava, 2002
• Detail, o.z. Kruh, 2005
• Premeny historických okien a dverí, katalóg k výstave, Starý zámok
• Architektonické a urbanistické hodnoty Vyhní, Zborník SBM
• Tajomstvá Štiavnických domov, o.z. Kruh,
• Premeny banskoštiavnického obrazu mesta v období baroka, zborník kolokvia Banskoštiavnická kalvária,
• Štiavnické veže, o.z. Kruh, 2009
• Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovenska, Simplicissimus, 2009
• Baďan, románska rotunda, Obecný úrad Baďan, 2010
• Vyhne, Sklené Teplice, Hodruša, informačné bropžury, Združenie turizmu Banská 2010
• Potulky Banskou Štiavnicou, Združenie turizmu Banská 2010
• Štiavnické interiéry, o.z. Kruh + Marencin PT, 2010
• Renesančné opevnenie Banskej Štiavnice, SBM, zborník prednášok 8-10.9.2010
• Recepty z kredenca, o.z. Kruh, 2011
• Prochot – na konci alebo na začiatku sveta, Obec Prochot, 2019
• Mesto kultúry 2019 – séria brožúr k edukačným aktivitám galérie, 2019
• Tu nič nie je /Banská Štiavnica, atlas tzv. Dolného mesta/ výstavno – publikačný projekt, 2019