Podanie podnetu prostredníctvom formulára, ktorý bude doručený zodpovednej osobe formou elektronickej správy

V zmysle zákona NR SR č. 307/ Z. z. – Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – sprístupňuje Obnova s.r.o. pre svojich zamestnancov formulár na podávanie neanonymných aj anonymných podnetov a oznámení o protispoločenskej činnosti, to je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa.

Zodpovednou osobou v zmysle zákona 307/ je v spoločnosti Obnova s.r.o. konateľ spoločnosti.

Podnet podaný vyplnením tohto formulára je zaslaný ako elektronická pošta hore uvedenej zodpovednej osobe. Všetky informácie uvedené vo formulári podliehajú zákonu 122/ o ochrane osobných údajov a zoznamovať sa s nimi môže len hore uvedená zodpovedná osoba.
Pri neanonymnom podaní podnetu bude osoba podávajúca podnet písomne informovaná o výsledku šetrenia v zákonnej lehote.

Upozornenie: Aby bol Váš podnet doručený zodpovednej osobe, je potrebné vyplniť aspoň pole „Obsah podnetu“. V takom prípade bude Váš podnet evidovaný ako anonymný. Ak nechcete aby bol podnet evidovaný ako anonymný, prosím vyplňte údaje vo všetkých poliach.

Poslite nám spravu

4 + 0 = ?