Krupina zachraňuje svoje hrobky

Od 21.4.2015 sme sa mohli v uliciach mesta stretnúť so študentkami Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ktoré vyberali príspevky do pokladničky mesta. Študentky sa môžu na vyzvanie preukázať potvrdením (označeným preukazom, ktorý vydalo mesto) a každý si môže zobrať informačný letáčik. Zbierka bude prebiehať v pracovných dňoch do konca týždňa, a to aj v ďalších mesiacoch, až do oficiálneho ukončenia zbierky (15.2.2016). Do zbierky sa zapoja aj študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine.

Každý, kto má možnosť a vôľu, môže prispieť aj na účet mesta, prípadne do pokladne mesta, alebo do pokladničky v informačnej kancelárii v Boryho dome (pod mestskou knižnicou).

Všetky finančné prostriedky budú použité v súvislosti s rekonštrukciou Hrobky Plachých a Hrobky rodiny Eiserthovcov na starom krupinskom cintoríne. Drobné opravy Hrobky Eiserthovcov boli už uskutočnené a najvážnejšie opravy práve prebiehajú na Hrobke rodiny Plachých. O výnosoch zbierky a o výsledkoch záchrany hrobiek bude verejnosť informovná.

Miroslav Lukáč, múzeum

 

Dobrovoľný príspevok môže byť realizovaný aj vkladom alebo prevodom na účet mesta č.: SK03 0200 0000 0034 4533 7558 vedený vo VÚB banke, variabilný symbol 2015, konštantný symbol 0308.
Ďalšie informácie: http://www.krupina.sk/index.php?stranka=zbierka_na_obnovu_historickych_hrobiek

 

_