Ochutnávka remesiel 2018

Dnes zaciname Letnu skolu – Ochtnavku remesiel 2018. „Ochutnavame“ vapno, sadru, piesok, pigmenty. Stukaterstvo s lektorom a odbornym garantom Centra stavebneho dedicstva – Centralka.

_