Ľudový dom č. 42 v Čičmanoch leží v intraviláne obce na Hlavnej ulici na tzv. Dolnom konci. Nachádza sa medzi hlavnou komunikáciou na východe, a tokom Rajčianky na západe, ktoré prechádzajú obcou severojužným smerom. Trojpriestorový zrubový dom so sedlovou strechou je orientovaný štítovou stranou do ulice. K domu prislúchajúca dvorová časť je na južnej strane, odkiaľ vedie aj vstup do objektu. Hneď za domom sa v mieste hospodárskych stavieb zvyčajných pri ľudových domoch nachádza novší murovaný dom na susednej parcele. Susedný dom na sever je od objektu č. 42 oddelený iba úzkym dvorom. Úroveň okolitého terénu, hlavne nivelety hlavnej komunikácie sa oproti minulosti zvýšila. Dnes sa prahové trámy nachádzajú takmer na úrovni terénu na ploche susedných parciel. Cesta je položená ešte vyššie ako najbližšie okolie domu. Do domu (rok postavenia 1913) sa vstupuje cez pitvor/kuchyňu, ktorá ma po stranách 2 izby. Zrubové steny sú zvnútra opatrené hlinenou omietkou. Podlahy sú drevené. Z pitvora vedie schodisko do podstrešia, kde sa nachádza horný pitvor a štyri obytné zrubové komory presvetlené okienkami v štítových stenách. Výplne stavebných otvorov sú väčšinou pôvodné, pochádzajúce z viacerých stavebných etáp. Pôvodnou krytinou na objekte z roku 1913 boli eternitové šablóny, neskôr v rámci snahy o tradičnejší výraz objektu vymenené za drevený šindeľ. Strecha je bez pododkvapových žľabov. Od prevzatia objektu múzeom v osemdesiatych rokoch boli postupne opravené/menené viaceré časti ako napríklad: podlahy, vnútorné omietky, spodné poškodené trámy zrubu, stupnice schodiska a šindľová krytina (menená odvtedy už 2 krát), a okná na uličnej fasáde, ktoré sú novšej konštrukcie ako okná do dvora. V dobe obhliadky pred sanáciou boli na celom objekte badateľné stopy napadnutia od hmyzu. Najmä: Tesárik krovový (Hylotrupes bajulus), a pravdepodobne Červotoč/Črvotoč bodkovaný (Anobium punctatum). Najviac sú napadnuté prvky krovu (pomúrnice) a konštrukcia podkrovných kójí. V týchto miestach ide až havarijný stav pri ktorom treba zvážiť lokálnu výmenu. Napadnutie červotočom sa podarilo identifikovať aj v mobilári múzea.

Všetky prvky sú priebežne sanované kombináciou termickej sanácie, mikrovlným žiarením a chemickou sanáciou.

Miesto: Čičmany
Rok: 2016-2018
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy / Stolárstvo a tesárstvo