Projekt rieší umiestnenie trvalej výsadby vzrastlej zelene na Hlavnom námestí a obnovu existujúcej zelene na Františkánskom námestí v Bratislave. Uvedené stavebné objekty nemajú žiadne časové väzby na okolitú výstavbu. Navrhované riešenie predpokladá korigovanie polohy jestvujúcej sochy strážnika, ktorého súčasťou je picia fontánka. Socha musí byť posunutá pred zrealizovaním výsadbových jám na Hlavnom námestí. Zeleň na týchto dvoch námestiach prechádzala zmenami nielen v súvislosti s používaním priestorov, ale aj vďaka zmenám estetických kritérií. Kým v stredoveku mali námestia predovšetkým funkciu trhu, bolo zastúpenie zelene minimálne. V druhej polovici 19. storočia sa zásluhou „okrášľovacích spolkov“ dostala zeleň aj priamo do priestoru Františkánskeho aj Hlavného námestia a to v podobe trávnatých plôch, vrámci ktorých bola umiestnená vzrastlá zeleň. V neskoršom období bola trávnatá časť nahradená dlažbou, vzrastlé stromy boli ponechané, pričom výsadbové miesto stromov na Františkánskom námestí sa vymedzilo osadením obruby z žulovej dlažby v kruhovom pôdoryse na priemer 3,0m. Na Hlavnom námestí sa do súčasnosti zeleň riešila umiestnením nižších solitérov v mobilných drevených kvetináčoch v čase ich aktívneho vegetačného obdobia. Snahou projektu navrhovanej vzrastlej zelene na Františkánskom námestí bude v plnej miere nahradiť dožívajúce a vážne poškodené stromy určené na asanáciu. Na výsadbu sa použijú jestvujúce výsadbové jamy, aby nevznikli kolízie s inžinierskymi sieťami. Na Hlavnom námestí sa navrhuje nová výsadba stromov, ako dôležitého architektonického, estetického a hygienického prvku urbanizovaného prostredia. Tvar a umiestnenie výsadbových jám je volené tak, aby nedošlo ku kolízii s inžinierskymi sieťami. Na Františkánskom námestí bude po výrube stromov realizovaný archeologický výskum. Na Hlavnom námestí už v daných lokalitách archologický výskum prebehol. Výsadbové jamy nebudú hlbšie ako už bola preskúmaná úroveň archeologickým výskumom.

Klient: Hlavné mesto SR, Bratislava
Miesto:
 Bratislava
Rok: 2016
Web: www.bratislava.sk
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.

Spoluautor: Ing.arch. Adriana Zorvanová