Po komplexnej obnove dreveného krovu historickej radnice Mesto Banská Štiavnica pristúpilo k reštaurovaniu a obnove jednej z najcennejších častí radnice. Jedná sa o Kaplnku sv. Anny. V nedávnej minulosti Kaplnka slúžila ako kancelársky priestor. Neskôr slúžila ako sklad kníh. Stále sa k tomuto priestoru pristupovalo s rešpektom a úctou.

Cieľom obnovy a reštaurovania bolo citlivé spojenie prinavrátenia pôvodného vzhľadu kaplnky s rešpektovaním aktuálnej potreby využitia priestoru.

Práce, ktoré realizoval zhotoviteľ Obnova s.r.o. pozostávali najme z: Odstránenie nadbytočných vrstiev omietok. Odkryv (dočistenie nálezových situácií na stenách miestnosti – stredoveká vrstva). Začistenie omietok s dodaním hmoty. Vyrovnanie nerovného povrchu stien. Povrchové a hĺbkové upevnenie uvoľnených častí malieb a omietok. Vytmelenie poškodených častí – vrstiev malieb a omietok. Materiálová retuš poškodených miest omietok stropov miestnosti. Úprava škár po škárovaní muriva uhladením. Omietky vápenné vnútorných ostení. Základné výtvarné scelenie a retuš malieb. Reštaurovanie malieb v kaplnke. Reštaurovanie kamenných prvkov, ktoré boli objavené v kaplnke. Reštaurovanie torza točitého schodiska a gotickej pätky s nábehom lomených oblúkových rebier. Doplnenie hmoty dverného kamenného portálu hlavného vstupu z chodby do kaplnky.

Zaujímavou súčasťou obnovy kaplnky bolo navýšenie podlahy do úrovne vstupných dverí a súčasne vytvorenie presklenej časti podlahy, cez ktoré je viditeľná pôvodná podlaha s podsvietením.

Vzácnosťou je aj konsekračný kríž, ktorý bol objavený a zreštaurovaný. Často býva najstaršou maliarskou výzdobou stredovekých kostolíkov. Pod konsekračný kríž sa umiestňoval malý svietnik so sviečkou zapaľovanou iba vo výročný deň posvätenia kostola.

Vykurovanie priestoru presklenej časti podlahy kaplnky zabezpečuje teplovzdušný ventilátor, ktorý vylepšuje teplotu vzduchu aj nad podlahou. Na stenách, ako zdroje tepla, sú osadené infražiariče. Kaplnka je komunikačne prepojená so zasadacou miestnosťou sklenými dverami. Obsahuje miesta na sedenie – stoličky, konferenčné stolíky, digitálny projektor s plátnom. Pre kvalitnejšie premietanie je možné vonkajšie okná zatemniť žalúziami.

Na obnovu poskytlo finančnú dotáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Finančné prostriedky pre tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu aj Mesto Banská Štiavnica.

Kaplnka bude slúžiť na propagačné a prezentačné účely.

Klient: Mesto Banská Štiavnica
Miesto:
 Banská Štiavnica
Rok: 2008-2022
Druh:
Stolárstvo a tesárstvo / Umelecké remeslá a reštaurovanie / Pamiatkový výskum / Projekcia a architektúra

Foto: Michal Hrčka, Ján Petrík

Nominácia na cenu Fénix za rok 2022