V roku sme sa zapojili do architektonickej sútaže návrhov, ktorej úlohou bolo získať najvhodnejšie riešenie ochrany, pamiatkovej obnovy a prezentácie vybraných častí areálu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je zároveň zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO) ako súčasť lokality „Levoča, Spišský a pamiatky okolia“ a najvhodnejší návrh architektonického a technického riešenia pamiatkovej obnovy Románskeho paláca.

Súťažná úloha pozostávala z týchto častí:

  • Návrh ochrany, obnovy a prezentácie vybranej časti areálu hradu: horný a stredný 
  • Návrh architektonického riešenia pamiatkovej obnovy románskeho paláca pri maximálnom rešpektovaní jeho autenticity, s prehĺbením do konštrukčno – technického riešenia a reálneho statického riešenia.
  • Návrh architektonického riešenia pamiatkovej obnovy objektov západných a objektov východných palácov.

V súťaži získal náš tým pod vedením hlavného architekta Obnova s.r.o. Ing. arch. Petera Nižňanského 2. miesto.

Travertínová kopa s nadmorskou výškou 634 m sa vypína dvesto metrov nad okolím. Takmer kolmými stenami, vysokými 20 – 40 metrov, vytvára aj bez kamenných múrov neprístupné a nedobytné miesto. Prirodzená strategická poloha hradného brala, ale aj priľahlých svahov predurčovali toto miesto na osídlenie a je preto úplne prirodzené, že bolo kontinuálne obývané takmer bez prerušenia od 5. tisícročia pred Kr. až po spustnutie hradu v 18. storočí.

Klient: Spišské múzeum
Miesto:
Spišské podhradie
Rok:
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá

Odborným garantom a hlavným architektom  je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.