Starej škole vdýchli nový život

Hrubý Šúr, 13. február 2015 – Za účasti odbornej verejnosti, architektov ale aj ekologických združení a predstaviteľov obce slávnostne uviedli v obci Hrubý Šúr nové ekocentrum, ktoré bude poskytovať v rámci Slovenska ďalšie vzdelávanie a poradenské služby stavebníkom v ekologickej obnove a výstavbe a zároveň chce seminármi inšpirovať aj žiakov okolitých základných škôl a neodbornú verejnosť.

Unikátny príklad obnovy starej vidieckej školy na centrum vzdelávania o udržateľnom bývaní a stavaní sa zrodil z nadšenia a odborných vedomostí členov združenia ArTUR.

Občianske združenie ArTUR zachránilo a pomocou zbierok a sponzorov kúpilo túto najstaršiu budovu obce – starú „štátnu ľudovú školu“, aby zachovalo jej spoločenskú a historickú hodnotu. „Išlo nám najmä o kontinuitu jej využitia a jej ukážkovú obnovu podľa udržateľných zásad. Školu sme za dva roky zvládli sfunkčniť, zvýšiť jej komfort pri ponechaní jej pôvodného charakteru v partnerstve s odbornou firmou Obnova s.r.o. Práce sme robili aj formou vzdelávacích workshopov a kurzov, pričom mnohými materiálmi nám prispeli naše členské firmy“, hovorí o diele, na ktorom sa podieľalo aj veľa nadšencov a dobrovoľníkov, Zuzana Kierulfová, architektka a predsedkyňa občianskeho združenia ArTUR.

Odborná prestavba starej obecnej školy na vzdelávacie centrum je unikátnym príkladom obnovy. Patrí medzi prvé budovy na Slovensku, ktoré sú príkladom zateplenia historickej uličnej fasády ekologickými materiálmi zo strany interiéru a dôsledného využitia alternatívnych zdrojov. Vo veľkej miere bol zachovaný pôvodný charakter stavby. „Všetko, čo bolo na budove funkčné sme zachovali“, hovorí vedúca projektu Zuzana Kierulfová: „steny, drevené podlahy, pôvodný krov, keramickú krytinu, ktorú sme po zateplení vrátili späť ako aj pôvodné okná, ktoré sme zrepasovali. Starej dispozícii sme sa prispôsobili najviac ako sa dalo, a budovu sme zateplili rôznymi prírodnými materiálmi. Ponechali sme aj pódium, ktoré bude slúžiť okrem iného ako špecializovaná knižnica o udržateľnom stavaní s využitím prírodných materiálov.”

V interiéri pri prestavbe vznikli zaujímavé dekoratívne hlinené aj vápenné povrchy. Fasáda budovy získala pôvodný vzhľad. Šetrenie životného prostredia a prírodných zdrojov je ukázané na vykurovaní kumulačnými pecami, na príprave teplej vody solárnym ohrevom, výmene vzduchu s rekuperáciou tepla, ale aj na separačných, kompostovacích záchodoch a na čistení znečistenej vody v bezodtokovej koreňovej čističke.

Projekt získal podporu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, vďaka ktorému mohli členovia združenia ARTUR rozbehnúť a realizovať svoje predstavy. Dôležitou súčasťou projektu však bola príprava technickej normalizačnej informácie pre zhotovenie hlinených konštrukcií. Tento legislatívny dokument napomôže obnove tradičných domov, ako aj využitiu hliny v novostavbách,

Celý postup obnovy školy môžete nájsť na blogu združenia http://centrumartur.blogspot.sk a viac informácií je na webstránke združenia: www.ozartur.sk a na www.obnova.eu

Občianske združenie ArTUR (Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj) je celoslovenským dobrovoľným, záujmovým združením jednotlivcov, odborníkov i firiem, ktorým záleží na udržateľnom stavaní, obnove a bývaní. Od svojho vzniku v roku 2001 sa aktívne podieľa na vytváraní učebných materiálov a kurzov v oblasti ekologického stavebníctva, vzdeláva remeselníkov, stavbárov i svojpomocných staviteľov. OZ ArTUR sa stal zástupcom Slovenska pre medzinárodné projekty, pravidelne organizuje akreditované kurzy MŠ SR pre hlinené omietky, vyvíja medzinárodne uznávaný kurz pre slamené stavanie, organizuje semináre, konferencie, výstavy. Spolupracuje s viacerými odbornými a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku– FA STU, iEPD, SKGBC, i vo svete. V roku 2011 podpísalo Memoradnum o porozumení ECVET – Earth Building s desiatimi partnermi celej Európy.

_