Neskorogotické nadpražie z Liptovskej Anny

V ARCHITEKTONICKOM DENNÍKU vývoja prestavieb kostolíka sv. Anny bolo dôležitou etapou PRISTAVANIE SAKRISTIE k severnej stene svätyne (neskorý stredovek). Z prechodového kamenného portála do sakristie za zachoval výtvarne VÝNIMOČNE DEKOROVANÝ PREKLAD (nadpražie). Portál s analogicky koncipovanou výzdobou za zachoval v goticko – renesančnom kaštieli v Parížovciach (dnes súčasť Múzea liptovskej dediny v Pribyline).

🔹 Práve neskorogotický portál ilustruje vysokú kultúru stredoeurópskeho kameňosochárskeho remesla, ktorá našla uplatnenie aj v Liptovskej Anne. Pôvodný kamenný článok zdokumentovali archeológovia. V čase výskumu bol už len ako fragment portála voľne položený v areáli ruiny. Odborníci po ukončení archeologického výskumu (1973), cenný prvok, práve kvôli jeho ochrane deponovali mimo lokalitu.

🔹 Súčasťou stratégie konceptu našej obnovy bolo, aby sa IKONICKÝ ARCHITEKTONICKÝ ČLÁNOK VRÁTIL SPÄŤ. Preklad sme previezli z depozitára, odborne konzervovali a pripravili na osadenie. Kamenné murivá sakristie sme doplnili v takom rozsahu, aby zrekonštruovaná nika portálu harmonicky zapadala do obrazu ruiny.

🔹 Domnievame sa, že doplnenie kamenných murív pôvodnej sakristie významným spôsobom sprítomnilo predstavu o pôvodnom priestorovom a funkčnom členení kostola. EXKLUZÍVNY neskorogotický prvok v kontraste s jednoduchou textúrou kamenných murív posilnil GENIUS LOCI miesta.

https://www.obnova.eu/blog
https://www.obnova.eu/tag/serial_anna
https://www.obnova.eu/tag/liptovska-anna

.

_