Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Kontakty

Obnova s.r.o.
Pamätáme na pamiatky!

Sídlo / fakturačný kontakt:
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica
eMail: [email protected]
Ateliér:
Námestie sv. Trojice 22
SK-96901 Banská Štiavnica
kancelária Martin:
Ondreja Plachého 47
SK-03608 Martin
eMail: [email protected]

Mgr. Michal Hrčka / konateľ / +421 907 344 743
Bc. Andrej Dudich / manažér pre realizácie / 0944 233 799
Zora Mlynárikova / účtovníčka, ekonómka / +421 948 900 229
Radoslav Mikula / stavbyvedúci / +421 911 319 749
Miroslav Hrčka / stavbyvedúci / +421 911 344 743
sanačný technik – mikrovlny/ +421 902 202 101
Kancelária Banská Štiavnica t+f: +421 45 228 99 75
VoIP číslo: 0650945275

Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 16829/S

IČO, DIČ a DRČ:
IČO: 36820652
DIČ: 2022437571
IČ DPH: SK2022437571

Banka:
Číslo účtu: (EUR) 1435708002/5600 PRIMA banka Slovensko, a.s.
(IBAN: SK08 5600 0000 0014 3570 8002), Swift kód: (KOMASK2X), Označenie banky: PKBA

Zastúpená:
Mgr. Michal Hrčka (konateľ)

Odborní garanti:
Mgr. Michal HrčkaMgr. Michal ŠimkovicIng. arch. Peter NižňanskýMiroslav Hrčka

Spoločnosť je zapísaná do Zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie pod registračným číslom: 2017/8-PO-E6094 v Registri partnerov verejného sektora pod vložkou: 5563 a má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačným orgánom SGS na základe noriem: ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001.

01_9001102_1400103_18001

 DOBRY_PARTNER_KOMUNITY_vyska44

 

 

 >>> 3D prehliadka okolím nášho sídla