Kontakty

Obnova s.r.o.
A. Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica

+421 948 900 229, +421 907 344 743
+421 45 228 9975, +421 911 319 749

eMail, web a IM

Služby

  •  komplexná obnova pamiatok – stavebná, konzervátorská a umelecko-remeselná obnova objektov na kľúč
  • reštaurátorské a konzervátorské práce stavebného umenia (kamene články a plastiky, štukové prvky a plastiky, omietky a sgrafittá, dekoratívne nástenné maľby)
  • umelecké remeslá (nová dekoratívna a umelecká výzdoba interiérov a fasád: nástenné maľby, kamenné a štukové prvky, kováčske a rezbárske výrobky, štukolustro, sgrafitá)
  • konzervácia, stabilizácia a záchrana archeologických nálezov (realizované pod dozorom vysokoškolsky vzdelaného konzervátora)
  • konzervácia a obnova torzálnej architektúry a historického muriva (archeologické murivá a stavby, hrady, zámky a ruiny iných hodnotných stavieb)
  • realizácia nových klenieb a záklenkov z kameňa a tehly, stabilizácia a sanácia historických klenieb
  • pamiatkový výskum – činnosť oprávnených osôb v oblasti architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu
  • projekcia a architektúra v oblasti obnovy pamiatok (vrátane nevyhnutného autorského dozoru)
  • expertízna činnosť (expertízy, pasporty a posudky v oblasti tradičných remesiel, historických stavebných postupov a konzervácie/obnovy pamiatok a zbierok)
  • sanácia mikrovlným žiarením (ničenie drevokazného hmyzu, húb a iných škodcov za pomoci mikrovlného ožarovania + vysúšanie muriva) Novinka

Naše služby a činnosť sú certifikované na základe európskych noriem ISO 14001 (certifikát environmentálneho manažérstva), ISO 9001 (certifikát systému manažérstva kvality) a OHSAS 180001:2007 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).