Založenie OZ Výkričník

Zakladateľ  Obnova s.r.o. Michal Hrčka spolu s ďalšími členmi založili a naštartovali činnosť občianskeho združenia Výkričník. Najznamejšími projektami združenia boli tieto internetove projekty:

Ďalšie informácie:

Občianske združenie Výkričník – ( „Vykričíme celému svetu, že ste“ ) , je dobrovoľné a neziskové zoskupenie tvorivých ľudí pracujúcich v oblasti Internetu na prezentácii kultúry, športu, tradícii a prínosných projektov, ktoré aspoň trošku pomôžu zmeniť svet.

Korene združenia siahajú do roku 1996, kedy zakladajúci členovia pracovali na projekte „Mozaika – On-line magazín“, ktorý bol akousi mozaikou audio-vizuálnej kultúry, noviniek z Internetu a zábavy. Každý z členov, nezávisle na sebe pracoval na svojich projektoch rôzneho druhu až do augusta roku 2000, kedy sa začalo s formovaním VÝKRIČNÍKA ako prostriedku pre spojenie existujúcich aktivít jednotlivých osôb a ich následnej prezentácii na Internete.

Po zostavení Stanov a ich následnom zaregistrovaní na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (reg.č.: VVS/1-900/90-17379) je spomínané združenie dodnes platným členom práve sa rozvíjajúceho tretieho sektora, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého demokratického štátu.

Oficiálnym začiatkom činnosti združenia je tak dátum 29. 9. 2000 od ktorého sa odvíja aj jeho história.

Po prvom valnom zhromaždení vzniklo vo Výkričníku päť sekcií: Sekcia kultúry, Sekcia grafiky, Sekcia html-kódu, Sekcia športu a Sekcia gramatickej korekcie ku ktorým v posledných týždňoch pribudla aj sekcia ekonomiky a marketingu.

Počet členov z počiatočných 3 ľudí, ktorí stáli pri zrode združenia sa v krátkom čase rozrástol na dvojnásobok. V súčasnosti počet členov zastal pri čísle 12, celkový počet aktívnych členov je však zložité určiť z dôvodu externej spolupráce s ďalšími prispievateľmi, ktorí robia takisto dôležitú prácu.

 

_