Certifikácia na základe noriem

Obnova s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality a je auditovaná certifikačnou spoločnosťou SGS na základe noriem: 9001, a .

Certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001, certifikát systému manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 180001:2007.

_