Ochutnávka tradičných remesiel 2019

Centrum stavebného dedičstva – Centrálka v Banskej Štiavnici pripravuje tretí ročník akcie s názvom „Ochutnávka tradičných remesiel“, určenú tentokrát nielen pre učiteľov a kariérnych poradcov základných škôl, učiteľov výtvarných odborov základných umeleckých škôl, kariérnych poradcov CPPPaP, ale aj pre starších žiakov základných škôl v sprievode ich rodičov.

Ochutnávka bude zameraná na oboznámenie sa s niekoľkými tradičnými stavebnými remeslami, ktoré sú potrebné pri obnove architektonických pamiatok a v oblasti špecializovanej tzv. ekologickej výstavby: pasiarstvo, stolárstvo, štukatérstvo a štukatérstvo.

Už celé roky sa konštatuje vymieranie tradičných remeselných zručností v rámci celkového poklesu záujmu mladých ľudí o remeselnú prácu, aj keď kvalifikovaní ľudia na pracovnom trhu chýbajú. Pri výbere strednej školy a budúceho povolania majú často rozhodujúce slovo rodičia, popri nich majú veľký vplyv učitelia a kariérni poradcovia. Pomerne ťažko sa však dostávajú k informáciám o možnostiach pracovného uplatnenia v „menšinových“, ale podľa nášho názoru o to zaujímavejších sektoroch stavebníctva.

Na Ochutnávke sa jej účastníci neformálnym spôsobom, pri praktických ukážkach s možnosťou vyskúšať si základné zručnosti a počas komentovaných prehliadok historických stavieb, dozvedia „z prvej ruky“ o význame tradičných stavebných remesiel pre ich ďalšie zachovanie.

Termín konania Ochutnávky je 27. 11. 2019 – 29. 11. 2019, uskutoční sa v Banskej Štiavnici. Veľká časť nákladov na Ochutnávku bude hradená z rozpočtu projektu. Poplatok za podujatie je symbolický 20 €, v cene: ubytovanie, občerstvenie, obedy. Účastníci získajú certifikát o jej absolvovaní.

Prihlášky prosím zasielajte na: kurzy@obnova.eu

Ochutnávka je spolu financovaná Ministerstvom kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom.

PROGRAM: 2019 Ochutnávka remesiel 2019

_