Obnova baníckeho domu bola iniciovaná akútnym havarijným stavom
časti strechy a následným zavĺhaním súvisiaceho obvodového múru. Nakoľko objekt slúži vlastníkovi na trvalé bývanie s rodinou nepretržite 10 rokov, hlavným cieľom je zlepšiť podmienky obývateľnosti objektu so zachovaním cenných historických remeselných detailov. Prínosom projektu bude po ukončení opravy strechy zachovanie pôvodných stavebných konštrukcií a architektonických detailov ako i predĺženie ich životnosti prostredníctvom vhodných povrchových úprav.

Miesto: Banská Štiavnica
Rok: 2011
Druh: 
Sanácia statiky