Mestské opevnenie v Sabinove má nepravidelný oválny pôdorys s osami 440 a 345 m, s centrálnym námestím šošovkovitého pôdorysu. Patrí medzi najautentickejšie zachované hradbové systémy slobodných kráľovských miest na východnom Slovensku. Z celej mestskej fortifikácie sa dodnes nad úrovňou terénu zachovali len fragmenty (približne tretina). Najlepšie a najucelenejšie sa zachovala južná línia s dobre čitateľnými zvyškami hradobného múru spolu s piatimi ucelene zachovanými vežami (veže č. 1, 2, 3, 4, 8) a malými torzami ďalších piatich veží (č. 5, 6, 7, 9, 13). Časť opevnenia medzi vežami 1 až 9 je po celej dĺžke z vnútornej strany lemovaná priebežnou hradobnou
uličkou, pričom z vonkajšej strany k hradbe prilieha rad parciel so zástavbou rodinných domov.

Projekt ktorý sme realizovali v roku 2012 navrhuje stavebnú obnovu vybraných častí ruín a zaniknutých častí mestského opevnenia, predovšetkým za účelom konzervácie a rekonštrukcie kurtín a čiastočnej hypotetickej rekonštrukcie zachovaných veží. Riešený je úsek opevnenia od zaniknutej veže č. 13 (podľa starého číslovania) pokračujúc západnou, južnou a východnou časťou opevnenia končiac vežou č. 9. Súčasťou PD je aj čiastočné riešenie veže č. 10. Ostatné časti opevnenia sú už po rekonštrukcii a nie sú predmetom riešenia tejto PD. Cieľom investora je vytvoriť turisticky atraktívnu a historicky hodnovernú prezentáciu opevnenia mesta a zabezpečiť bezpečnosť pohybu osôb v bezprostrednej blízkosti murív opevnenia, najmä veží.

Klient: Mesto Sabinov
Miesto:
Sabinov
Rok: 2012
Druh: Architektúra, projekcia a expertízy / Hrady zámky a torzá

Odborným garantom a hlavným architektom Obnova s.r.o. je Ing. arch. Peter Nižňanský. Projekty obnovy a konzervácie vznikajú v spolupráci organizácií A4+1, Libela s.r.o. a Obnova s.r.o.