Meštiansky dom tvorí súčasť radovej zástavby kompaktne zachovaného kvadratického Mariánskeho námestia. Dom je orientovaný v strede severo – západnej časti námestia. Je postavený na obdĺžnikovej výrazne predĺženej parcele bez stúpania. Čelná fasáda objektu je jednoducho členená. Vodorovne jednou výraznou a jednou menej výraznou kordónovou rímsou v hornej časti. Časť parteru s podlubím oddeľuje ďalšia kordónová takmer neprofilovaná rímsa. Plocha fasády medzi kordónovými rímsami je delená na tri polia dvoma pilastrami plnej šírky a dvoma okrajovými pilastrami polovičnej až tretinovej šírky. Štít je novo vymurovaný zatiaľ nečlenený zdola oddelený korunnou rímsou. Parter a čelo klenby podlubia je olemované tenkou páskou začínajúcou a končiacou na hmote soklov.

Na tejto fasáde sme pre investora realizovali startigrafický výskum fasád, stavebná realizácia bola zabezpečená inak.

Klient: BCI a.s.
Miesto:
 Žilina
Rok: 2011
Druh: 
Architektúra, projekcia a expertízy