Program podujatia Jesennej univerzity architektúry 2021

Kontext, zámer a ciele JUA 2021:
Ide o 11. ročník podujatia Jesenná univerzita architektúry (JUA), z toho o štvrtý ročník vedeckého výskumu stavebno-historického vývinu Banskej Štiavnice. Cieľom je na základe vedeckého poznania stavebného vývinu mesta grafické spracovanie jeho čo najexaktnejšej vizuálnej podoby. Do výskumu stavebno-historického vývinu mesta a grafického spracovania výsledkov sú zapájaní študenti a doktorandi rôznych vedných odborov: urbanizmu a architektúry, stavebníctva a geodézie, histórie a histórie umenia a pod.

JUA 2018 – zmapovala a zdokumentovala doposiaľ známe obytné stavby z románskeho obdobia (medzi dvomi románskymi bazilikami);

JUA 2019 – overovala možný výskyt románskych a gotických domov na Striebornej ulici (v blízkosti potvrdených románskych domov), vrátane ich napojenia na štôlne;

JUA 2020 – zmapovala a zdokumentovala gotickú zástavbu meštianskych domov na terajšom Námestí sv. Trojice;

JUA 2021 má za cieľ rozšíriť dokumentáciu gotických domov na čo najširšie územia (od dominikánskeho kláštora s kostolom sv. Mikuláša po Frauenbergský kostol Panny Márie Snežnej; od Starej nemocnice po Kostol sv. Alžbety). Pôjde o selekciu stredovekého obdobia z pamiatkových výskumov (z archívov) a prenesenie do mapových podkladov, tabuliek a o dokumentovanie vybraných gotických domov (ich typických architektonických znakov, časové zaradenie znakov – okná, portály, klenby a stropy); príp. o načrtnutie typickej dispozície stredovekého meštianskeho domu). Taktiež sa pokúsime o hypotetickú rekonštrukciu gotického slohového obdobia rozvinutých uličných pohľadov – podklad spracujú študenti Stavebnej fakulty STU (rozvinuté uličné pohľady ulíc: A. Kmeťa,
Kammerhofská, Dolná, Akademická – podľa kapacity).

Program:

_