Zúčastnili sme sa tvorby stratégie Ministerstva kultúry

To že v Obnove presahujeme klasickú komerčnú spoločnosť dokazujeme pravidelne. Tento krát bol náš kolega Michal Hrčka prizvaný do panelu expertov pre tvorbu cieľov kultúrnych politík a merateľných ukazovateľov.

Okrem nás sa panelu zúčastnili aj ďalší kolegovia:

Zoznam expertov a expertiek pre oblasť pamiatky

MK SR oslovilo k účasti na online konzultácie 16 expertiek a expertov spomedzi zástupcov poradných orgánov ministerky alebo Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel, doplnených o nominovaných zástupcov organizácií vyplývajúcich z dotazníka pre širšiu odbornú verejnosť, ktorí získali najvyšší počet nominácií, a ďalších expertov z predmetného sektora tak, aby spĺňali kritériá vyváženosti. 

Každá skupina má mať aspoň 1 experta / expertku za: štátnu inštitúciu (metodickú); regionálnu inštitúciu (zriaďovanú a nezriaďovanú) – aspoň z 3 krajov; profesijné združenia; akademickú obec; nezávislú osobnosť/odborníka; aspoň 3 pododvetvia v rámci 1 oblasti; aspoň 3 časti distribučného reťazca v rámci 1 oblasti; významného poskytovateľa dotácií.

Menný zoznam expertov a expertiek, ktorí súhlasili so spoluprácou  – aktívnou participáciou, alebo zaslaním písomných pripomienok, nájdete v zozname.

IDMeno PriezviskoOrganizácia / zastupovanie členskej organizáciePoradný orgán ministerky / Platforma KKP / nominovaní prostredníctvom dotazníka/ doplnení podľa kritérií
1Pavel Gregor/STUPamiatková rada
2.Matej Ruttkay/SAVPamiatková rada
3.Barbara Davidson/Komora reštaurátorovPamiatková rada
4.Alexandra Kusá/UK BAPamiatková rada
5.Oto Makýš/STUPamiatková rada
6.Ivan Masár/SKAPamiatková rada
7.Karel Prášek/KPÚ BAPamiatková rada
8.Michal Hrčkaobnova.eudoplnení podľa kritérií
9.Martin VargaSTUdoplnení podľa kritérií
10.Michaela KubíkováNárodný Trust n.o.nominovaní  prostredníctvom dotazníka
Za Ministerstvo kultúry SR
1.Zuzana KochankováOdbor ochrany pamiatkového fonduVecný gestor
2.Zuzana BorošováInštitút kultúrnej politikyAnalytička
3.Marcel ČasInštitút kultúrnej politikyAnalytik
4.Ladislav Oravec Facilitátor

Praktické využitie politík sa plánuje pre:
• politickú reprezentáciu, ktorá sa venuje kultúrnej politike. Politická reprezentácia potrebuje vedieť aké sú ciele, resp. žiaduce výsledky kultúrnych politík, aby dokázali odolávať tlakom a to spôsobom, že si budú klásť otázku, či sú navrhované riešenia v súlade s cieľmi danej kultúrnej politiky.
• vykonávateľov kultúrnej politiky. Vykonávatelia kultúrnej politiky potrebujú vedieť aké sú ciele kultúrnych politík, aby nemuseli mať pocit paralýzy a úplnej naviazanosti na politickú reprezentáciu. Má pomôcť s kladením otázky „čo je v súlade s verejným záujmom kultúrnej politiky?“.
• analytikov a hodnotiteľov kultúrnej politiky. Analytici kultúrnej politiky potrebujú vedieť aké sú ciele kultúrnych politík, aby vedeli vyhodnocovať jej úspešnosť v čase a aby vedeli na základe výsledkov analýz navrhovať zlepšenia.

V praktickej rovine má tento súbor cieľov a merateľných ukazovateľov slúžiť ako východiskový podklad pri:
• Programovom rozpočtovaní výdavkov rezortu MK SR
• Tvorbe kontraktov medzi MK SR a organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
• Posudzovaní investičných akcií rezortu MK SR
• Formulovaní Stratégie kultúry do 2030
• Pravidelná diskusia o výsledkoch kultúrnych politík

_