Narodil sa v Ružomberku, žil v Martine, Liptovskom Mikuláši a žije v Banskej Štiavnici. Absolvoval odbor reštaurátorské a konzervátorské práce kameňa, omietok, štukových prvkov na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Neskôr múzejnú konzerváciu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a pedagogické štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Obhájil dizertačnú prácu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave na pracovisku CETOP – Centrum pre technológiu ochrany pamiatok. Dohovorí sa po anglicky. V spoločnosti sa stará o konzervátorskú, reštaurátorskú a umelecko-remeselnú časť realizácií a tiež činnosti vyplývajúce z vedenia spoločnosti.

Špecializuje sa na konzerváciu, obnovu a rekonštrukciu autenticky zachovaných pamiatok a historických budov a ich súborov. Za zmienku stojí aj špecializácia na konzerváciu hradov a torzálnej architektúry.

V roku 2001 založil magazín o kultúrnom dedičstve (Obnova / Obnova.sk). V roku 2005 bol ocenený cenou Ministerstva kultúry SR a Pamiatkovým úradom v kategórii Film-Audio-Video-Multimediálne dielo.

Organizuje a spolu-organizuje v oblasti tradičných remesiel a materiálov a obnovy pamiatok rôzne semináre a kurzy a vydáva publikácie. Pracuje ako hodnotiteľ a konzultant pre rôzne organizácie.

Členstvo:
2012 Slovenská komora stavebných inžinierov – autorizovaný stavbyvedúci a stavebný dozor – No. 12273*10 a 11689*10
2009 ArTUR – Architektúra pre trvalo udržatelný rozvoj, člen
2008 INTBAU – International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism, člen
2004 Spoločnosť pre pamiatky, zakladateľ a predseda,
2004 Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, člen
2003 ICOMOS Slovakia (International Council on Monuments and Sites), od roku 2015 člen národného komitétu, od 2021 viceprezident