Počas roka 2014 sme zachraňovali významnú banskoštiavnickú pamiatku Hellov dom, ktorý bol zapísaný ako jedna zo sto najohrozenejších pamiatok sveta. V objekte sme sanovali niekoľko klenieb a statických porúch. Zároveň dlhodobo realizujeme meranie posunov murív veľmi presnou nivelizáciou (VPN) so strednou odchýlkou 0,2 mm.

Hellov dom-dostavníková pošta
Rozľahlý objekt s dvoma nadzemnými podlažiami a suterénom, dom má šesťkrídlový, veľmi zložitý a nepravidelný pôdorys s dvoma uzavretými dvormi. Už v prvej polovici 15. storočia stál na parcele objekt s vlastným opevňovacím múrom. V 15. storočí bol na parcele postavený prízemný, podpivničený dom. Prevratnou bola rozsiahla renesančná prestavba na prelome 16. a 17. storočia v niekoľkých etapách, pri ktorej okrem priestorového zväčšenia, objekt získal výtvarne cenné architektonické detaily kamenných sochársky bohato zdobených portálov, okenných ostení a klenieb. Od 17. storočia bola v objekte dostavníková pošta a zájazdový hostinec pre dostavníky. Pošta tu existovala do roku 1873 t.j. do spustenia prevádzky na úzkokoľajnej železnici. Objekt, aj keď v súčasnosti neobývaný a chátrajúci, je svojimi zachovanými historickými konštrukciami a cennými architektonickými detailmi z niekoľkých stavebných slohových etáp dominantou Akademickej ulice.

Miesto: Banská Štiavnica
Rok: 2014
Druh:
Architektúra, projekcia a expertízy / Klenby a záklenky / Sanácia statiky