Chrám bohyne MINERVY/PROJEKT OBNOVY LR#06

Chrám bohyne MINERVY/ KOMPLEXNÝ PROJEKT OBNOVY PARKU

🔹REŠTART našej spolupráce na príprave a realizácii OBNOVY VZÁCNEHO PARKU PRI KAŠTIELI V LEDNICKÝCH ROVNIACH nastal na jeseň roku 2019. Obec v spolupráci s partnermi skoncipovala ambiciózny projekt revitalizácie areálu parku, ktorý získal podporu grantov EHP a Nórska. Spoločnosť obnova.eu REALIZOVALA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU komplexnej rekonštrukcie parku.

🔹Prípravnej etape spracovania dominovala práca v teréne, ale aj za okrúhlymi pracovnými stolmi so všetkými zainteresovanými aktérmi projektu a spolupracovníkmi. Obhliadky, rešerše existujúcej odbornej dokumentácie, konzultácie s odborníkmi s Krajského pamiatkového úradu, autormi pamiatkových výskumov, dendrológmi, prerokovávania ideí a rozpracovaných dokumentácií… Predpokladom úspechu podobne náročných projektov je INTERDISCIPLINÁRNA KOMUNIKÁCIA a efektívna ODBORNÁ KOORDINÁCIA PROCESOV.

🔹Architekt Peter Nižňanský koncept obnovy fokusoval na OBNOVU HODNÔT A KONTÚROVANIE ROMANTICKEJ ATMOSFÉRY VZÁCNEHO ANGLICKÉHO PARKU. Kľúčovému konceptu zámeru prispôsobil nielen rozsah a charakter obnovy zachovaných pôvodných prvkov areálu, ale aj návrh a výraz všetkých doplnkových častí mobiliáru, osvetlenia a riešenie spevnených plôch. V dizajnovom riešení škály doplnkov uplatnil historizujúci aparát, ale s jednoduchým a elegantným tvaroslovím. V materiálovej škále autor uprednostnil tradičné a kvalitné materiály s dlhou životnosťou: liatina, kov, drevo, kameň.

🔹Realizačná časť obnovy prebiehala po etapách. Podstatným míľnikom bola náročná revitalizácia všetkých vegetačných častí parku, nevyhnutné terénne úpravy, obnova infraštruktúry (osvetlenie parku, kamerový systém), konzervácia a obnova zachovaných architektonických objektov a prvkov či realizácia rozsiahlych spevnených plôch pre návštevníkov.

🔹OTVORENIE OBNOVENÉHO PARKU pre verejnosť prebehlo v apríli 2024. Atmosféra otváracieho eventu bola spektakulárna. Garanciou zabezpečenia kvality využitia a prezentácie obnoveného parku i jeho ďalšej obnovy a údržby, je dozaista energický projektový tím obce a partnerov projektu.

🔹Teší nás, že potvrdením status quo pamiatkovej obnovy a revitalizácie parku bolo aj nedávne OCENENIE. Obec Lednické Rovne získala ČESTNÉ UZNANIE odbornej poroty súťaže FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky dostala za príkladný prístup vlastníka k obnove parku kaštieľa v Lednických Rovniach a inšpiratívnu prezentáciu pamiatky ako živého organizmu so zachovanými autentickými historickými prvkami.

kpr-fenix.sk/vysledky-17-rocnika

V galérii publikujeme výber z projektovej dokumentácie oceňovaného projektu.

_