Kolokvium: Banskoštiavnická kalvária

Banskoštiavnická kalvária – sedem rokov pamiatkovej obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie (2007 – 2014) Medzinárodné vedecké kolokvium, 19. – 20. máj 2014, Banská Štiavnica 

Sedem rokov intenzívnej obnovy komplexu Kalvárie v Banskej Štiavnici poskytuje vhodnú príležitosť na rekapituláciu a vyhodnotenie doterajších poznatkov, skúseností a dosianutých výslekov, na multidisciplinárnu a medzinárodnú výmenu názorov a sformulovanie podrobnejších cieľov na nasledujúce obdobie prác na obnove tohto vzácneho dedičstva. Kolokvium poskytuje možnosť prezentovania výsledkov výskumov najmä z roku 2009, ktoré neboli doteraz publikované, a ktoré finančne podporila Nadácia Všeobecnej úverovej banky, ako aj výsledky výskumných prác do roku 2014. Cieľom je umožniť aktérom obnovy podeliť sa o najnovšie poznatky ako aj konfrontáciu s ďalšími odborníkmi pri hľadaní cesty príkladnej, čo najkvalitnejšej obnovy v súlade so súčasnými názormi a prístupmi v medzinárodnom meradle.

_