Prednášame na minifestivale CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica v spolupráci s o.z. Iniciatíva za živé mesto uvádzajú a pozývajú na podujatie CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry. Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí – mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku. Počas tematických eventov sa budú medziodborovo neformálne prezentovať a prepájať odborníci, vedci, bádatelia, múzejníci, archivári a umelci. Ambíciou podujatia je verejnosti neformálne predstaviť rozmanité kultúrno – historické škály bádania, múzejníctva, aktuality, ale aj multižánrové umelecké reakcie na špecifický genius loci Starého zámku.

Pozývame aj rodiny s deťmi, súčasťou programu budú aj tvorivé dielne. Pilotný projekt z programového cyklu CITADELA 01 #ARCHA/architektúry, tematizuje kultúrne mnoho vrstevnatý areál Starého zámku z hľadiska architektúry, jeho ochrany, využitia a reflexie jeho genia loci.

Banská Štiavnica, Starý zámok, 10.7.2020, Starozámocká 11
15.00 – 20.00
https://fb.me/e/4G7IlYjoC
www.muzeumbs.sk

PROGRAM:
15.00 – 18.00 ARCHAICKÉ MASKY – výtvarná tvorivá dielňa. Zrecyklujeme rozmanité materiály a vyrobíme originálnu „šamanskú“ masku, nádvorie Starého zámku.

16.00 KABINET KURÁTORA – komentovaná prehliadka areálom hradu. Fenomény architektonicko – historického substrátu predstaví Iveta Chovanová.

17.00 – 18.30 FÓRUM – séria prezentácií v Knižnici Starého zámku
– Uhorská pamiatková komisia a pamiatky Banskej Štiavnice 
Historik Peter Buday predstaví svoju novú publikáciu: Koloman Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici
– Et in Arcadia ego. Navždy alebo večne?
Niekoľko poznámok k vzniku novodobých cintorínov v Európe predstaví Maroš Rovňák
– Tradične & Invenčne
Aktuality z procesu obnovy hradu Uhrovec odprezentuje Michal Hrčka (spoločnosť OBNOVA)

19.00 PORT – site specific vizuálno/zvuková inštalácia, performance Maroša Rovňáka, karner hradu Podujatie podporilo Mesto Banská Štiavnica.

O autoroch:
Iveta Chovanová Ing.arch., – pamiatkarka, kultúrna manažérka, múzejníčka (SBM), publicistka. Vo svojich aktivitách skúma kontexty a prepojenia kultúrneho dedičstva, jeho ochrany a prezentácie.

Peter Buday, Mgr., PhD., – umelecký historik, výskumník, pedagóg na UK Bratislava. Okrem iného sa programovo venuje dejinám pamiatkovej ochrany na Slovensku (aj v Uhorsku).

Michal Hrčka, Mgr., staviteľ – expert na tradičné stavebné technológie a remeslá, zakladateľ spoločnosti OBNOVA s.r.o. Popularizuje a vzdeláva odbornú aj laickú verejnosť v oblasti tradičného staviteľstva a pamiatkovej obnovy.

Maroš Rovňák, Mgr.art. ArtD., – multimediálny umelec, riaditeľ Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Vo svojej aktuálnej tvorbe tematizuje motív smrti, pochovávania.

_