Murovaný hradný komplex začal vznikať v rannom stredoveku na začiatku 14. stor. pravdepodobne na mieste staršieho šľachtického sídla. Tehlový hrad mal obvodovú hradbu na polygonálnom pôdoryse, s pôvodnou palácovo stavbou vovnútri jadra. V renesancii bolo hradné jadro obohnané ďalším opevnením a zemné valy s vodnou priekopou, z ktorého sa zachovalo len nepatrné torzo. Neskoršia podoba bola výsledkom vývoja niekoľkých stavebných etáp, za posledné storočia hrad chátral a z celého hradného komplexu sa ako nadzemné murivo zachovala iba malá časť stredovekej tehlovej obvodovej hradby hradného jadra. Hradná ruina sa stala romantickou atraktivitou vzniknutého barokového kaštieľskeho parku už v 18. stor.

Jedná sa o stavebnú obnovu ruín nížinného hradu Parič, predovšetkým za účelom záchrany a konzervácie jestvujúceho stavu torza hradnej architektúry. Konzervuje sa jestvujúca torzálna podoba objektu, ďalšie murivá nájdené archeologickými výskumami sa budú prezentovať náznakovou rekonštrukciou ich pôdorysného priemetu v novej výške upraveného terénu. Torzo hradu je lokalizované v mestskom parku a je jedným z jeho nosných kompozičných prvkov a nositeľom kultúrno-spoločenských atraktivít.

Na objekte sme v rokoch 2013-2014 realizovali Pamiatkový výskum (Mgr. Michal Šimkovic), projektovú dokumentáciu (Ing. arch. Peter Nižňanský) a sanáciu pred zrútením. Samotnú obnovu by malo v budúcnosti realizovať mesto iným spôsobom.

Klient: Mesto Trebišov
Miesto:
 Trebišov
Rok: 2013-2014
Druh:
Architektúra, projekcia a expertízy / Pamiatkový výskum / Sanácia statiky /Hrady zámky a torzá