Projekt Stavbár – Pamiatkar

Začali sme participovať v rámci konzultácií na projekte Stavbár – Pamiatkar, ktorého hlavným realizátorom je Centrum kariérneho poradenstva – Trenčianskej univerzity

Našim cieľom je realizovať odborné vzdelávanie a konzultácie v oblasti pamiatkárstva pre 30 frekventantov z radov absolventov stredných odborných škôl vstupujúcich po prvý krát na trh práce a dlhodobo nezamestnaných. Toto vzdelávanie následne doplniť o špecializované kariérne poradenstvo zamerané na čo najlepšie uplatnenie sa na trhu práce v danom odbore.

Odborné vzdelávanie je akreditované Ministerstvo školstva a po skončení projektu bude ponúknuté v rámci celoživotného vzdelávania na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka.

zdroj: Trenčianská univerzita A. Dubčeka

> Popis Projektu

Aktívna integrácia a reintegrácia nezamestnaných na trh práce v pracovnej oblasti stavbár – pamiatkar. ITMS 11210300408

POPIS PROJEKTU:

Obnova historických pamiatok je nerozlučne spätá s udržateľným rozvojom regiónov. Projekt reflektuje na požiadavky vyplývajúce z praxe, na nutnosť vytvorenia pracovných miest so zameraním na aplikáciu pamiatkárskeho prístupu v snahe zachovať kultúrne dedičstvo pri renovácii a obnove historického pamiatkového fondu. Vzdelávací program je tak zameraný na komplexný prístup v odbore stavebníctvo s bližšou špecifikáciou na profesie – murár, maliar, stolár a inštalatér.

CIEĽ PROJEKTU:

Vytvorenie programu vzdelávania zameraného na rozšírenie teoretických a praktických zručností frekventantov, ktoré zohľadňujú súčasné požiadavky a zručnosti dopytu trhu práce a zamestnávateľov. Moduly vzdelávania reagujú na individuálne potreby uchádzačov o zamestnanie prípadne sebazamestnanie, čo vyplýva z požiadaviek pamiatkárskej praxe. Vzdelávacím programom chceme doplniť ponuku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, aktívne predchádzať dlhodobej nezamestnanosti a znižovať počet dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

* Dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie.
* Osoby vstupujúce po prvý krát na trh práce.
* Osoby so zdravotným postihnutím.
* Absolventi SOU, SPŠ a OÚ stavebného zamerania.

 

_