Dokončená obnova krytiny na Detašovanom pracovisku FA STU.