Jedna z nominácií na CEZAAR – Hrad Uhrovec – obnova hospodárskej budovy

29Slovenská komora architektov vyhlásila 20. ročník ocenenia Cena Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2021. V tomto roku sa do úzkeho výberu dostali hneď dve pamiatkové stavby Hrad Uhrovec a Vila Lavína. Prečítajte si ich príbeh a pozrite si fotografie.
Komplexná obnova neskororenesančnej hospodárskej budovy hradu Uhrovec, dokončená v lete minulého roku, je výrazným míľnikom v snahe o záchranu ruiny v južnej časti Strážovských vrchov. Projekt vytvoril potrebné zázemie nielen pre ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho ďalšej systematickej obnove, ale tiež priestor pre výstavy, prednáškovú sálu a ubytovanie hostí. Všetky podlažia prepája dubové schodisko, ktoré súčasne slúži ako vyhliadka pre verejnosť.

Časovo a technicky náročný proces obnovy, ktorý zastrešil ateliér ô, sa opiera o nové architektonicko-historické objavy, ktoré sa postupne pretavili do projektovej dokumentácie. Všetky zásahy sú reverzibilné, navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný zásah do pôvodnej substancie pamiatky. Zvolený prístup, s dôrazom na zachovanie individuálnych hodnôt objektu, pri dôslednom uplatňovaní tradičných remeselných technológií a miestnych materiálov, podporuje začlenenie obnovenej hospodárskej budovy do organizmu hradného areálu. Realizácia v prostredí ruiny hradu je z konceptu obnovy a funkčného využitia v mnohom priekopnícka.

 

 

Realizáciu bližšie predstaví text Martina Kvitkovského a Martina Vargu:

Hrad Uhrovec leží vysoko v Strážovských vrchoch, ukrytý mimo všetkých obchodných ciest. V súčasnosti je považovaný za najhodnotnejšiu hradnú ruinu na Slovensku. Komplexná obnova neskororenesančnej hospodárskej budovy na dolnom nádvorí hradu je míľnikom pri jeho ďalšej obnove a zároveň nastavuje nové kritériá pamiatkovej obnovy v regióne.

História ruiny

Hospodárska budova bola, rovnako ako celý hrad, zničená požiarom pravdepodobne v roku 1848. Od tej doby stavebný komplex na vrchole kopca postupne chátral. Systematické mapovanie a zameranie hradu prebehlo v 70. rokov minulého storočia, pričom organizované dobrovoľné snahy o záchranu hradu začali až v roku 1999. Vďaka tomu, že bol hrad opustený „iba“ približne 150 rokov, patrí k najzachovalejším ruinám na Slovensku, s množstvom konštrukčných detailov.

 

Obnova

Realizácia obnovy neskororenesančnej trojpodlažnej budovy na dolnom nádvorí hradu je v mnohých ohľadoch priekopnícka. Ide o prvé prinavrátenie priznanej strechy v prostredí ruiny hradu od konca sedemdesiatych rokov 20. storočia. Tento krok umožnilo predovšetkým spomínané množstvo zachovaných stavebných prvkov, ktoré bolo možné odčítať, doplniť a reštaurovať. Dôraz smeroval predovšetkým na pôvodné technológie, materiály, ich spojenie a životnosť v exponovanom prostredí. Všetky zásahy sú reverzibilné a navrhnuté tak, aby sa minimalizovali vstupy do pôvodnej substancie pamiatky.

 

Konštrukcie a materiály

Nosné obvodové múry boli sanované a chýbajúce časti tehlového muriva doplnené. Expované zakončenia murovaných častí severného štítu a komína doplnila ochranná vrstva z oloveného plechu. Všetky horizontálne nosné konštrukcie tvoria ručne kresané trámy, osadené v pôvodných lôžkach, ktoré nesú masívne podlahy z borovicových dosiek.

Krov a tvar šindľovej strechy vychádza z odtlačku na murive severnej štítovej steny. Na južnej strane je strecha ukončená jednoduchým doskovým štítom, nakoľko je možné predpokladať, že v minulosti prechádzali strešné konštrukcie aj nad susednú delovú baštu. Podlaha v podkroví je zhotovená z keramických pôjdoviek, ktoré majú za úlohu chrániť nižšie podlažia pred prípadným požiarom.

Okná sú analogicky odvodené z nálezov výplní na hornom hrade a v uhrovskom kaštieli. Odolné dubové rámy, s ľahkými krídlami z mäkkého dreva, vypĺňajú tabule z ručne liateho skla, prichyteného olovenými profilmi. Pri prechode svetla cez „nedokonalé“ výplne dochádza k špecifickému lomu svetla, čo dáva priestoru jedinečnú atmosféru.

 

Kachľová pec v interiéri na druhom nadzemnom podlaží vznikla na základe odtlačku jej tvaru v omietke. Ako vzor pre výrobu samotných kachlíc poslúžil nález pôvodného črepu v prikurovacom otvore pece.

Zachované omietky boli citlivo doplnené, finálne začistenie a zakonzervovanie ich však ešte len čaká.

Medzi špecifické úlohy patrilo prepojenie jednotlivých úrovní trojpodlažnej stavby. V minulosti podlažia sprístupňovali pavlače, ktoré by len pri fragmentárnom obnovení nedávali zmysel nakoľko fungovali ako súčasť celej sústavy navzájom prepojených objektov. Po zvážení mnohých variantoch nakoniec padlo rozhodnutie umiestniť novotvar dreveného schodiska do hmoty vedľajšieho objektu delovej bašty. Aby nedochádzalo k nežiaducim zásahom do historického muriva, je zložitá nosná konštrukcia vsadená do pôvodných trámových káps, ktoré v minulosti vynášali podlažia delovej bašty.

Komplexná obnova je zavŕšením mnohoročnej snahy, ktorej úlohou bolo zvrátiť ruinálny stav objektu a podporiť činnosť Občianskeho združenia Hrad Uhrovec. Trojpodlažný objekt hospodárskej budovy v súčasnosti poskytuje potrebné zázemie pre ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho ďalšej systematickej obnove. V budúcnosti by sa v nej malo nachádzať lapidárium, spoločenská miestnosť a priestory na ubytovanie hostí.

 

Autori: Mgr. art. Martin Varga, Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Spolupráca: Ing. Miroslav Matejka, PhD., Mgr. Peter Horanský, Mgr. Michal Hrčka, Ing. arch. Peter Nižňanský
Investor: Občianske združenie Hrad Uhrovec
Zastavaná plocha: 84 m2
Podlažná plocha: 165,15 m2
Obostavaný objem: 1010 m3
Investičný náklad: 324 042 € (vrátane DPH) 
Návrh: 2012 – 2017
Realizácia: 2018 – 2020
Adresa: Hrad, Uhrovské Podhradie, Slovensko
Foto: Mgr. art. Peter Čintalan / Dynameet
_