Farský kostol Panny Márie kráľovnej anjelov vo včasnostredovekej osade Čížik (Sádok) predstavuje mimoriadne cenný architektonický objekt, ktorý prekonal v priebehu stredoveku zaujímavý vývoj. Na základe vývinu cirkevnej organizácie na Ponitrí možno jeho počiatky predpokladať v druhej polovici 11., resp. najneskôr na začiatku 12. storočia. V súlade so zásadami budovania siete fár v období včasného stredoveku vznikol kostol v dominantnej (opevnenej) polohe, aby mohol slúžiť pre viacero osád na dolnom toku riečky Vyčomy. Ako farský kostol slúžil pre 6 osád (okrem samotného Čížika aj Klátová Nová Ves, Janova Ves, Bošany, Praznovce a Krnča). Počet filiálnych osád sa neskôr ešte rozšíril o Baštín, Kutňu a Horňany, ktoré vznikli v priebehu 14. stor. Z obdobia 12. a prvej polovice 13. stor. nemáme o kostole Panny Márie žiadne písomné správy. Začiatkom 40. rokov 13. storočia došlo pravdepodobne k čiastočnej deštrukcii kostola. Stalo sa tak už v prvej fáze príchodu Tatárov na juhozápadné Slovensko, t. j. na jar roku 1241. Cestou Tatári plienili okolitý vidiek a zrejme sa dostali aj do bezprostrednej blízkosti Čížika, kde vypálili aj starú osadu zvanú Hrdovičič, ktorú sa podarilo znovu osídliť až v priebehu niekoľkých desaťročí. Vďaka tejto okolnosti získala aj nový názov v podobe Nová Ves. Nedá sa preto vylúčiť ani to, že Tatári spustošili aj farský kostol v Čížiku, ktorý bol pre svoju polohu dobre viditeľný a relatívne aj ľahko dostupný.

Realizácia nových vápenných omietok s gletovaným povrchom:
Na zakonzervované omietky a režné murivo sa realizovala vrstva nového omietkového plášťa, zloženého z riečneho piesku a haseného vápna. Konečný povrch omietok je upravený gletovaním vrstvičky haseného vápna, čím omietka dostala hladký, tvrdý a lesklý povrch. Tento typ omietok bol použitý v období renesancie (16./17. storočie), kedy bola ku kostolu pristavaná veža. Na realizácií nových omietok spolupracovala Obnova s.r.o. s reštaurátormi Mgr. art. Petrom Koreňom a Mgr. art. Martinom Mikulášom.

Klient: RKC farnosť
Miesto:
 Klátová Nová Ves
Rok: 2009
Web: www.klatovanovaves.sk
Druh: 
Umelecké remeslá a reštaurovanie

Autor slohovej analýzy: Ing. arch. Martin Bóna