Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť

Zakladateľ  s.r.o. sa stal členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej. Členom je doteraz.

Slovenskú genealogicko-heraldickú spoločnosť tvorí v súčasnosti vyše 500 členov prevažne zo Slovenska, sčasti tiež z ČR a iných krajín (Maďarsko, USA, Francúzsko).
Na valnom zhromaždení, ktoré sa koná raz za 2 roky, členovia volia výbor a dozorný výbor SGHS. Výbor je 11-členný, jeho členmi sú poprední slovenskí heraldici a genealógovia, pracovníci archívov, vysokých škôl a iných inštitúcií. Predsedom SGHS je PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave, tajomníkom je Milan Šišmiš, pracovník Slovenskej národnej knižnice. (Stanovy, Orgány)
Hlavným zdrojom príjmov SGHS sú príspevky od členov, nadácií a sčasti aj príjmy z vlastných aktivít. K tým patrí predovšetkým vydávanie periodika Genealogicko-heraldický hlas (vychádza od r. 1991 2-krát do roka) a ďalších publikácií.

Spoločnosť spolupracuje so Slovenskou národnou knižnicou, Maticou slovenskou, Odborom archívnictva MV SR, jednotlivými archívmi a múzeami na území Slovenskej republiky, so zahraničnými odbornými a krajanskými organizáciami. Je členom Medzinárodnej konfederácie genealogických a heraldických spoločností, Federácie východoeurópskych rodinno-historických spoločností so sídlom v St. Paul (USA) a Federácie rodinno-historických spoločností so sídlom v Birminghame (Veľká Británia).

Info: http://www.sghs.sk

 

 

_