Prostredníctvom špecializovaných výskumov sa snažíme zodpovedať otázky o stavbách, ktoré zlepšia následný návrh a aj realizáciu.

Pamiatkový výskum

  • činnosť oprávnených osôb v oblasti architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu (pamiatkového výskumu, AHV, UHV)

Reštaurátorke výskumy

  • zabezpečenie reštaurátorských výskumov, návrhov na reštaurovanie a správ z reštaurovania
  • chemicko-technologické rozbory materiálov a vzoriek
  • stratigrafický výskum

Iné výskumy

  • archeologické výskumy
  • dendrochronologické a dendrologické výskumy
  • archívne výskumy
  • rozbory a hodnotenia